Obchodné podmienky internetového obchodu

I. Vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi  spoločnosťou Pippi, s.r.o., so sídlom Záhradná 968/18, 900 24 Veľký Biel, IČO:57 763 609, DIČ:2121148271 a spotrebiteľom. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava1, oddiel Sro, vložka č.142212/B,  ktorá je prevádzkovateľom obchodného systému (ďalej len "prevádzkovateľ a/ alebo predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "obchod"). 
 2. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
 3. Na obchodné ako aj ďalšie súvisiace právne vzťahy, ktoré vzniknú  pri uzatváraní kúpnych zmlúv podľa týchto VOP, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. 
  Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka (v prípade, že neplatí ustanovenie bodu 2).  
 4. Spotrebiteľ je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
 5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o spotrebiteľovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.  
 6. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.  
 7. Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.

II. Všeobecné ustanovenia 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.  
 2. Odoslaním elektronickej objednávky spotrebiteľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania  objednávky.  
 3. Spotrebiteľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 4.  Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku. 
 5. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 

III. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.  
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.  
 3. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia, tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou. 
 4. V prípade zvolenej platby vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 5 dní od objednania. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.
 5. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená,  bude vrátená  najneskôr v lehote 14 dní na  účet spotrebiteľa.

IV. Kúpna cena, platby

 1. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar za cenu platnú v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. 
 2. Kúpna cena sa platí spôsobom, ktorý je uvedený  na stránke predávajúceho v  časti Platba a doprava.
 3. Akčné ceny a zvýhodnené  ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "zľava". Platnosť  akcie trvá do vypredania zásob alebo po určenú lehotu. 
 4. V prípade, ak spotrebiteľ zaplatí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 
 5. Ceny tovaru sú uvedené s DPH.
 6. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. 

V. Dodacie podmienky

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie  bydlisko alebo miesto, resp. sídlo  podnikania spotrebiteľa uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov, alebo iným spôsobom na základe vzájomnej dohody .  
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním spotrebiteľovi. 
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na spotrebiteľa dodaním tovaru s výhradou vlastníckeho práva – úplným zaplatením  kúpnej ceny. 
 4. Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Spotrebiteľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí  o tejto veci v čo najkratšom čase spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. 
 5.  Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke v kapitole „Platba a doprava“. 
 6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo poverenou osobou.
 7. Predávajúci dodá spotrebiteľovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.
 8. Ak  predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť sa dohodnúť na náhradnom plnení.

VI. Práva a povinnosti  predávajúceho a spotrebiteľa

 1. Predávajúci je povinný dodať na základe potvrdenej objednávky – kúpnej zmluvy, tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny spotrebiteľom.
 3. Spotrebiteľ je povinný prevziať  objednaný tovar, zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom poverenej osoby.
 4. Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  1. Spotrebiteľ je oprávnený podľa  §7 ods.1  zákona č. 102/2014 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný TU. Následne ho môžete v počítači vyplniť a vytlačiť. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.Tovar musí byť nepoškodený.  V odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu, informáciu o zaplatení. Odstúpenie od zmluvy sa môže  uskutočniť elektronickou formou komunikácie na e-mail adresu info@vilavilocka.sk, alebo v listinnej podobe na adresu predávajúceho.
  2. Tovar je potrebné poslať na adresu predávajúceho, nie ako dobierku. Tovar doporučujeme poistiť.
  3. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci  je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a fyzického obdržania a prekontrolovania tovaru  vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou,vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
  4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť.

  VIII. Záruka, reklamácie

  1. Záručná doba  v súlade so zákonom  č 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
  2. V prípade doručenia poškodeného tovaru má spotrebiteľ právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.  
  3. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane spotrebiteľ od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email.  
  4. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia  reklamácie tovaru ihneď,  v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Po určení spôsobu reklamácie musí byť reklamácia vybavená ihneď, v opodstatnených prípadoch  najneskôr do 30 dní. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie spotrebiteľovi v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci spotrebiteľovi spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená,  predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ nárok od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový. 
  5. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.
  6. Reklamáciu uplatnite na adrese: info@vilavilocka.sk 
  7. Reklamácia musí obsahovať: číslo faktúry (resp. kópiu dokladu o nadobudnutí), presný názov tovaru, popis vady, alebo poškodenia zásielky, fotodokumentáciu poškodeného tovaru (ak je to možné).
  8. Reklamovaný tovar je potrebné poslať  vždy bežným balíkom na adresu: Pippi, s.r.o., Záhradná 968/18, 900 24 Veľký Biel. Súčasťou tovaru  musí byť doklad o zaplatení.

  IX. Ochrana osobných údajov a ich spracúvanie

  Zákazník, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Zákazník, v zmysle ustanovení  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)  a ustanovení zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, účinných od 25.05.2018.  Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov a ich použitie na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s nákupom na našej webovej stránke, vrátane neskoršej komunikácie so Zákazníkom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu, pre účely ponuky produktov, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms). Zákazník nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

  Spoločnosť Pippi, s.r.o. so sídlom Záhradná 968/18, 900 24 Veľký Biel, IČO: 142212/B,  spracúva osobné údaje zákazníkov a zodpovedá za to, aby osobné údaje boli spracúvané v súlade s platnou legislatívou.

   

  Spracúvanie  osobných údajov v súvislosti s kúpou tovaru
  Pri nákupe tovaru bude naša spoločnosť  spracúvať osobné údaje zákazníka v  rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pre doručenie tovaru, ak má byť tovar dodaný na adresu určenú v objednávke, resp. iné údaje, ak sa zákazník slobodne rozhodne ich oznámiť.

  Budeme spracúvať údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne.
  Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov zákazníkov bude spoločnosť robiť za účelom realizácie uzavretia kúpnej zmluvy, dodávky tovarov alebo služieb. V neposlednom rade tiež za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, spočívajúcich v ochrane pred prípadnými súdnymi spormi, vyplývajúcimi z uzavretých zmlúv na kúpu tovarov alebo služieb. 
  Spracovanie osobných údajov budeme prevádzať sami. V prípadoch, keď bude objednaný tovar na žiadosť zákazníka doručovaný na adresu uvedenú v objednávke, poskytneme osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt a adresu na doručenie tiež príslušnému dopravcovi.

  V nasledujúcich ustanoveniach nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše osobné údaje: aké údaje získavame a ako ich používame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, aké opatrenia sme prijali, aby sme chránili  vaše údaje a aké práva súvisiace so spracovaním máte.

  Pri spracúvaní  dodržiavame všetky príslušné predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú.

  Pri nákupe tovaru a poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

  Údaje pri nákupe

  Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné a súvisiace  s jeho vybavením a realizovaním. Povinnými údajmi sú teda údaje potrebné na vybavenie objednávky a jej odoslanie: meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

  V našom obchode nezadávate žiadne informácie v súvislosti s  prácou s peniazmi na vašich účtoch.

  Údaje pri registrácii a vytvorení konta

  V prípade, ak sa rozhodnete u nás zaregistrovať a vytvoriť používateľské konto, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace ako je meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo,  používateľské meno a heslo. Jedinými povinnými údajmi sú však vaše meno a e-mailová adresa, ktorú využívame na komunikáciu s vami.

  Na základe vášho rozhodnutia nám môžete oznámiť aj ďalšie údaje o vás. V prípade, ak sa  prihlásite cez svoje konto na sociálnej sieti Facebook, poskytne nám Facebook údaje ako Vaše meno, či e-mailovú adresu. Zdieľanie týchto údajov môžete ukončiť kedykoľvek pri spravovaní vášho užívateľského profilu na Facebooku.

  Novinky-newsletter a spotrebiteľské súťaže

  Ak nám udelíte súhlas na posielanie newslettru, uchovávame si vašu e-mailovú adresu, meno, prípadne telefónne číslo aj za účelom zasielania noviniek – posielanie  newslettru. Ak nás kontaktujete alebo sa zúčastníte súťaže, uchovávame si údaje ako vaše meno, kontaktné údaje či správu alebo informáciu, ktorú ste nám doručili alebo oznámili, s vašim súhlasom.

  Aké údaje získavame pri využívaní našich služieb

  Keď využívate naše služby, získavame alebo môžeme získavať aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa  napríklad toho,  kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte užívateľské konto a kedy sa do konta prihlasujete.

  Takisto tiež uchovávame  údaje o vašich vybavených objednávkach.

  Získavame alebo môžeme získavať tiež informácie zo súborov  cookies a podobných nástrojov.

  Ako používame údaje

  Údaje, ktoré sme o Vás získali, využívame na nasledovné účely:

  Poskytovanie našich služieb

  Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami.  Získané údaje pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie, prípadne jej pripomenutie, ak ste objednávanie neukončili záväzným objednaním. Tieto údaje taktiež potrebujeme na účtovné a fakturačné účely.

  Údaje a informácie, ktoré sme o vás získali pri poskytovaní našich služieb a po prihlásení sa do vášho konta, nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že vaše konto a údaje, ktoré v ňom máte k dispozícii sú aktuálne.

  Komunikácia so zákazníkmi

  Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše dotazy, podnety, keď sa chcete informovať o stave objednávky, chcete nám oznámiť novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke alebo užívateľskom konte. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade možných reklamácií tovaru.

  Ak ste nám k tomu udelili súhlas slobodný a vedomý, posielame vám tiež na e-mail newsletter - informácie o novinkách v našom obchode. Zasielanie týchto emailov-  newslettru môžete  spravovať cez funkciu „Prihláste sa do nášho newslettru“, alebo  odvolať tým, že  kliknete na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu noviniek, resp. elektronicky oznámením na našu email adresu: info@vilavilocka.sk.

  Marketing

  Údaje, ktoré uchovávame, môžeme používať aj na zlepšenie  našich služieb, ako aj na marketing. Napríklad údaje o vašich nákupoch na našej stránke, využívame na to, aby sme vám vedeli odporučiť iné produkty, ktoré by Vás mohli zaujímať.

  Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke  využívame aj pre účely reklamy a marketingu. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.

  Bezpečnosť a ochrana práv

  Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

  Súbory Cookies, používanie pluginov sociálnych sietí

  Na všetky vyššie uvedené účely môžeme využívať aj súbory cookie a podobné nástroje. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v ustanoveniach o Cookies.

  Právne základy spracúvania vašich osobných údajov:

  1.      Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta, ale aj v prípade vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži.

  2.      Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním e mailu o novinkách - newslettra,  či pri iných formách marketingu.  Každý udelený súhlas je dobrovoľný, vedomý a slobodný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zasielanie  e- mailu o novinkách a aktuálnych ponukách môžete komunikovať na našej stránke „Chcete mať prehľad o našich aktuálnych ponukách?“.

  3.      Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným príslušným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

  4.      Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv.

   

  Komu údaje sprístupňujeme

  Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii uvedených nižšie:

  V prípade, ak to od nás požadujete

  Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, v prípade ak to od nás požadujete. Zverejnenie uskutočňujeme v prípadoch, keď využijete  funkcie našej internetovej stránky a zverejníte Váš komentár. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcou spoločnosťou:

  Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329317,Reg.: Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro, vl.č.: 3215/B   Analytické a reklamné služby

  Pracujeme, alebo môžeme pracovať  tiež s partnermi, ktorý nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v ustanovení „Cookies a sociálne plumingy“.

  Právne dôvody využívania osobných údajov a využívanie údajov na predchádzanie škodám

  Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

  Prenos do tretích krajín

  Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

  Ako vaše údaje chránime

  V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na info@vilavilocka.sk

  Ako dlho údaje uchovávame

  Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené. Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nezaregistrovali ste sa a nevytvorili ste si heslo), uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

  V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania informácie o novinkách - newslettru na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaných v kapitolách „Ako údaje používame“ a  „Komu údaje sprístupňujeme“, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom v súlade s platnou legislatívou.

  Aké sú vaše práva

  Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca odkedy si dotknutá osoba právo uplatnila.

  Ako si uplatníte vaše práva

  Vaše práva si môžete uplatniť zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené na našej stránke „ Kontakt“

  Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

  Právo na prístup k údajom

  Chceme zachovať otvorenosť a transparentnosť o spracúvaní vašich údajov. Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

  Právo na opravu

  Kedykoľvek máte právo požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne. V rámci uvedeného účelu máte takisto právo na doplnenie akýchkoľvek neúplných osobných údajov.

   Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo priamo v nastaveniach vášho konta v sekcii „ Môj účet“ alebo nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

  Právo na vymazanie

  Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali spracúvali
  • odvolali ste svoj súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
  • máte námietky voči spracúvaniu  vašich osobných údajov na účely marketingu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne
  •  osobné údaje je potrebné vymazať, aby bol zachovaný súlad so zákonnou povinnosťou, ktorá sa na nás vzťahuje
  • boli zhromaždené osobné údaje dieťaťa (osoby mladšej ako 16 rokov), za ktoré nesiete zodpovednosť ako zákonný zástupca týkajúcu sa používania IT služieb, napr. sociálnych médií.

  ·       môže sa stať, že nevyhovieme vašej žiadosti o výmaz, a to v prípade, že nám v tom bránia zákonné povinnosti, môže k tomu dôjsť v prípade, že spracúvanie je potrebné na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu a prístupu k informáciám, splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje, alebo na preukazovanie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov.

   V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

  V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 7 dní.

  Právo na obmedzenie spracúvania

  Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

  • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
  • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
  • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
  • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

  Právo na prenosnosť údajov

  Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

  Právo namietať

  Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

  Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

  Kto  sme a kde nás môžete kontaktovať

  Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov  je:

  Pippi, s.r.o., so sídlom Záhradná 968/18,  900 24 Veľký Biel

  IČO: 57 763 609, DIČ:2121148271

  Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava1, oddiel Sro, vložka č.142212/B

  V prípade akýchkoľvek otázok k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info@vilavilocka.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti Pippi, s.r.o., Záhradná 968/18, 900 24 Veľký Biel.

   

  Súbory cookies
            

  Táto stránka používa alebo môže používať pre skvalitnenie služieb súbory cookies. Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich používaním.

  S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít. Tieto súbory môžu v niektorých prípadoch obsahovať aj osobné údaje. Prenos týchto údajov na iné servery je riadený použitým prehliadačom. Použitie týchto súborov si môžete v danom prehliadači zakázať, čo Vám však neodporúčame, lebo môžete významne obmedziť funkčnosť stránky.


  Čo sú súbory cookies?


  Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch
  a preferenciách (ako sú jazyk, mena, krajina, identifikácia neprihláseného užívateľa pre uchovanie nákupného košíka a podobne), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

  Ako používame súbory cookies?

  Naša  webstránka používa alebo môže používať  súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky.

  Ako kontrolovať súbory cookies?
            

  Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

  Ako odmietnuť používanie súborov cookies?
            

  Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

  Používanie pluginov sociálnych sietí

        

  Webová stránka spoločnosti môžu tiež obsahovať sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi.  Ak sa tak deje, alebo bude diať, tak zabezpečíme uvedenie týchto informácií k vyhláseniu o ochrane osobných údajov na našej stránke.
  Jedná sa hlavne o:
  plugin siete Facebook, spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, PaloAlto, CA 94304, USA;

  plugin služby Youtube,  spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 CherryAve., 94066 San Bruno, CA, USA, dcérska spoločnosť Google Inc., AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043;

  plugin služby Instagram, spravovaný spoločnosťou InstagramInc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

  Zoberte prosím na vedomie, že tieto sociálne pluginy nie sú spravované  našou spoločnosťou, a tak nie je zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto  pluginov alebo webových stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by im mohli byť spôsobené.

  Sťažnosti

  Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

   

  Kontaktné údaje

  Ak chcete získať ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov alebo ak máte nejaké otázky, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na adrese:

   

  Pippi, s.r.o.

  Záhradná 968/18, 900 24 Veľký Biel

  E-mail: info@vilavilocka.sk

  Telefónne číslo: 00421 948 037 356

   

  Zmeny zásad

  Tieto zásady ochrany údajov môžeme aktualizovať s cieľom opraviť nezrovnalosti alebo zachovať súlad s novými zákonnými alebo technologickými požiadavkami. Najnovšiu aktualizovanú verziu zásad ochrany osobných údajov nájdete vždy na tejto stránke. O rozsiahlych zmenách (týkajúcich sa napr. účelov spracúvania osobných údajov alebo kategórií osobných údajov) vás budeme informovať e-mailom alebo na webovej stránke www.vilavilocka.sk

  Posledná aktualizáciaZásad ochrany osobných údajov a ich spracúvania 24. 05. 2018.

   

  Kontaktujte nás

  Ak by ste mali  k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na: info@vilavilocka.sk    X. Orgán dozoru

  1. Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
   Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
   Odbor výkonu dozoru
   tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

  XI. Záverečné a prechodné ustanovenia

  1. Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia  zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu prevádzkovateľa. 
  2. Tieto obchodné podmienky sú platné od 01. 09. 2011.