Ochrana osobných údajov a ich spracúvanie

Zákazník, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Zákazník, v zmysle ustanovení  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)  a ustanovení zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, účinných od 25.05.2018. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov a ich použitie na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s nákupom na našej webovej stránke, vrátane neskoršej komunikácie so Zákazníkom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu, pre účely ponuky produktov, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms). Zákazník nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
Spoločnosť Pippi, s.r.o. so sídlom Záhradná 968/18, 900 24Veľký Biel, IČO:142212/B  spracúva osobné údaje zákazníkov a zodpovedá za to, aby osobné údaje boli spracúvané v súlade s platnou legislatívou.

Spracúvanie  osobných údajov v súvislosti s kúpou tovaru

Pri nákupe tovaru bude naša spoločnosť  spracúvať osobné údaje zákazníka v  rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pre doručenie tovaru, ak má byť tovar dodaný na adresu určenú v objednávke, resp. iné údaje, ak sa zákazník slobodne rozhodne ich oznámiť.

Budeme spracúvať údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne.

Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov zákazníkov bude spoločnosť robiť za účelom realizácie uzavretia kúpnej zmluvy, dodávky tovarov alebo služieb. V neposlednom rade tiež za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, spočívajúcich v ochrane pred prípadnými súdnymi spormi, vyplývajúcimi z uzavretých zmlúv na kúpu tovarov alebo služieb. 
Spracovanie osobných údajov budeme prevádzať sami. V prípadoch, keď bude objednaný tovar na žiadosť zákazníka doručovaný na adresu uvedenú v objednávke, poskytneme osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt a adresu na doručenie tiež príslušnému dopravcovi.
V nasledujúcich ustanoveniach nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše osobné údaje: aké údaje získavame a ako ich používame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, aké opatrenia sme prijali, aby sme chránili  vaše údaje a aké práva súvisiace so spracovaním máte.
Pri spracúvaní  dodržiavame všetky príslušné predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú.Pri nákupe tovaru a poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

Údaje pri nákupe

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné a súvisiace  s jeho vybavením a realizovaním. Povinnými údajmi sú teda údaje potrebné na vybavenie objednávky a jej odoslanie: meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.
V našom obchode nezadávate žiadne informácie v súvislosti s  prácou s peniazmi na vašich účtoch.

Údaje pri registrácii a vytvorení konta

V prípade, ak sa rozhodnete u nás zaregistrovať a vytvoriť používateľské konto, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace ako je meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo,  používateľské meno a heslo. Jedinými povinnými údajmi sú však vaše meno a e-mailová adresa, ktorú využívame na komunikáciu s vami.
Na základe vášho rozhodnutia nám môžete oznámiť aj ďalšie údaje o vás. V prípade, ak sa  prihlásite cez svoje konto na sociálnej sieti Facebook, poskytne nám Facebook údaje ako Vaše meno, či e-mailovú adresu. Zdieľanie týchto údajov môžete ukončiť kedykoľvek pri spravovaní vášho užívateľského profilu na Facebooku.

Novinky-newsletter a spotrebiteľské súťaže

Ak nám udelíte súhlas na posielanie newslettru, uchovávame si vašu e-mailovú adresu, meno, prípadne telefónne číslo aj za účelom zasielania noviniek – posielanie  newslettru. Ak nás kontaktujete alebo sa zúčastníte súťaže, uchovávame si údaje ako vaše meno, kontaktné údaje či správu alebo informáciu, ktorú ste nám doručili alebo oznámili, s vašim súhlasom.

Aké údaje získavame pri využívaní našich služieb

Keď využívate naše služby, získavame alebo môžeme získavať aj údaje o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa  napríklad toho,  kedy pristupujete na naše stránky, čo na nich vyhľadávate, kedy si vytvoríte užívateľské konto a kedy sa do konta prihlasujete.
Takisto tiež uchovávame  údaje o vašich vybavených objednávkach.
Získavame alebo môžeme získavať tiež informácie zo súborov  cookies a podobných nástrojov.

Ako používame údaje

Údaje, ktoré sme o Vás získali, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie našich služieb

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami.  Získané údaje pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie, prípadne jej pripomenutie, ak ste objednávanie neukončili záväzným objednaním. Tieto údaje taktiež potrebujeme na účtovné a fakturačné účely.
Údaje a informácie, ktoré sme o vás získali pri poskytovaní našich služieb a po prihlásení sa do vášho konta, nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že vaše konto a údaje, ktoré v ňom máte k dispozícii sú aktuálne.

Komunikácia so zákazníkmi

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na vaše dotazy, podnety, keď sa chcete informovať o stave objednávky, chcete nám oznámiť novú doručovaciu adresu, prípadne nás požiadate o inú zmenu vašich údajov vo vašej objednávke alebo užívateľskom konte. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame v prípade možných reklamácií tovaru.
Ak ste nám k tomu udelili súhlas slobodný a vedomý, posielame vám tiež na e-mail newsletter - informácie o novinkách v našom obchode. Zasielanie týchto emailov-  newslettru môžete  spravovať cez funkciu „Prihláste sa do nášho newslettru“, alebo  odvolať tým, že  kliknete na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu noviniek, resp. elektronicky oznámením na našu email adresu: info@vilavilocka.sk.

Marketing

Údaje, ktoré uchovávame, môžeme používať aj na zlepšenie  našich služieb, ako aj na marketing. Napríklad údaje o vašich nákupoch na našej stránke, využívame na to, aby sme vám vedeli odporučiť iné produkty, ktoré by Vás mohli zaujímať.
Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke  využívame aj pre účely reklamy a marketingu. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku, a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

Súbory Cookies, používanie pluginov sociálnych sietí

Na všetky vyššie uvedené účely môžeme využívať aj súbory cookie a podobné nástroje. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v ustanoveniach o Cookies.
Právne základy spracúvania vašich osobných údajov:
1.      Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta, ale aj v prípade vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži.
2.      Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním e mailu o novinkách - newslettra,  či pri iných formách marketingu.  Každý udelený súhlas je dobrovoľný, vedomý a slobodný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zasielanie  e- mailu o novinkách a aktuálnych ponukách môžete komunikovať na našej stránke „Chcete mať prehľad o našich aktuálnych ponukách?“.
3.      Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným príslušným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
4.      Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní našich služieb, niektorých marketingových činnostiach, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv.

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii uvedených nižšie:
- V prípade, ak to od nás požadujete
Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, v prípade ak to od nás požadujete. Zverejnenie uskutočňujeme v prípadoch, keď využijete  funkcie našej internetovej stránky a zverejníte Váš komentár. Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcou spoločnosťou:
Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329317, Reg.: Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro, vl.č.: 3215/B  

Analytické a reklamné služby

Pracujeme, alebo môžeme pracovať  tiež s partnermi, ktorý nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v ustanovení „Cookies a sociálne plumingy“.

Právne dôvody využívania osobných údajov a využívanie údajov na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

Ako vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na info@vilavilocka.sk

Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené. Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nezaregistrovali ste sa a nevytvorili ste si heslo), uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.
V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania informácie o novinkách - newslettru na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaných v kapitolách „Ako údaje používame“ a  „Komu údaje sprístupňujeme“, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom v súlade s platnou legislatívou.

Aké sú vaše práva

Z tohto, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca odkedy si dotknutá osoba právo uplatnila.

Ako si uplatníte vaše práva

Vaše práva si môžete uplatniť zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené na našej stránke „ Kontakt“
Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Chceme zachovať otvorenosť a transparentnosť o spracúvaní vašich údajov. Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Kedykoľvek máte právo požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne. V rámci uvedeného účelu máte takisto právo na doplnenie akýchkoľvek neúplných osobných údajov.
 Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo priamo v nastaveniach vášho konta v sekcii „ Môj účet“ alebo nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali spracúvali
 • odvolali ste svoj súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • máte námietky voči spracúvaniu  vašich osobných údajov na účely marketingu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne
 •  osobné údaje je potrebné vymazať, aby bol zachovaný súlad so zákonnou povinnosťou, ktorá sa na nás vzťahuje
 • boli zhromaždené osobné údaje dieťaťa (osoby mladšej ako 16 rokov), za ktoré nesiete zodpovednosť ako zákonný zástupca týkajúcu sa používania IT služieb, napr. sociálnych médií.
 • ​môže sa stať, že nevyhovieme vašej žiadosti o výmaz, a to v prípade, že nám v tom bránia zákonné povinnosti, môže k tomu dôjsť v prípade, že spracúvanie je potrebné na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu a prístupu k informáciám, splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje, alebo na preukazovanie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov.
V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.
V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 7 dní.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:
 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
 • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
 • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.
Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Kto  sme a kde nás môžete kontaktovať

 
Pippi, s.r.o.
Záhradná 968/18, 900 24 Veľký Biel
E-mail: info@vilavilocka.sk
Táto stránka používa alebo môže používať pre skvalitnenie služieb súbory cookies. Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich používaním.
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít. Tieto súbory môžu v niektorých prípadoch obsahovať aj osobné údaje. Prenos týchto údajov na iné servery je riadený použitým prehliadačom. Použitie týchto súborov si môžete v danom prehliadači zakázať, čo Vám však neodporúčame, lebo môžete významne obmedziť funkčnosť stránky.

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch
a preferenciách (ako sú jazyk, mena, krajina, identifikácia neprihláseného užívateľa pre uchovanie nákupného košíka a podobne), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?

Naša  webstránka používa alebo môže používať  súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky.

Ako kontrolovať súbory cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Používanie pluginov sociálnych sietí

Webová stránka spoločnosti môžu tiež obsahovať sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi.  Ak sa tak deje, alebo bude diať, tak zabezpečíme uvedenie týchto informácií k vyhláseniu o ochrane osobných údajov na našej stránke.
Jedná sa hlavne o:
plugin siete Facebook, spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, PaloAlto, CA 94304, USA;

plugin služby Youtube,  spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 CherryAve., 94066 San Bruno, CA, USA, dcérska spoločnosť Google Inc., AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043;

plugin služby Instagram, spravovaný spoločnosťou InstagramInc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.
Zoberte prosím na vedomie, že tieto sociálne pluginy nie sú spravované  našou spoločnosťou, a tak nie je zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto  pluginov alebo webových stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by im mohli byť spôsobené.

Sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak chcete získať ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov alebo ak máte nejaké otázky, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na adrese:
Pippi, s.r.o.
Záhradná 968/18, 900 24 Veľký Biel
E-mail: info@vilavilocka.sk
Telefónne číslo: 00421 948 037 356

Zmeny zásad

Tieto zásady ochrany údajov môžeme aktualizovať s cieľom opraviť nezrovnalosti alebo zachovať súlad s novými zákonnými alebo technologickými požiadavkami. Najnovšiu aktualizovanú verziu zásad ochrany osobných údajov nájdete vždy na tejto stránke. O rozsiahlych zmenách (týkajúcich sa napr. účelov spracúvania osobných údajov alebo kategórií osobných údajov) vás budeme informovať e-mailom alebo na webovej stránke www.vilavilocka.sk
Posledná aktualizácia Zásad ochrany osobných údajov a ich spracúvania 24. 05. 2018.

Kontaktujte nás

Ak by ste mali  k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na: info@vilavilocka.sk